contrast2.jpgcontrast1c.jpgcontrast1a.jpgcontrast3.jpgcontrast4.jpgcontrast1.jpgcontrast1b.jpgcontrast1d.jpgcontrast9a.jpgcontrast9.jpgcontrast2a.jpgcontrast4c.jpgcontrast8.jpg

ODLUKU O DODELI UGOVORA postupku javne nabavke za javnu nabavku radova: Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica

Uvećanje slova:

DOM ZDRAVLjA IVANjICA
Broj: 236/7
22.08.2016. godine
IVANjICA
 
 
 
 
Naziv naručioca:
Dom zdravlja Ivanjica
Adresa naručioca: ul. 13. Septembra br. 39, Ivanjica
Internet stranica naručioca: Naručilac nema internet stranicu
Broj odluke: 236/7
Datum donošenja odluke:   22.08.2016. godine
Vrsta predmeta: Radovi.
Naziv i oznaka iz ORN: 45200000 - radovi na objektima  ili delovima objekata  visokogradnje i niskogradnje 
Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F oblast  41
 
U skladu sa članom 108 Zakona o javnim nabavkama ( «Sl. Glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15), a na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 236/6 od 22.08.2016. godine Komisije za javnu nabavku naručioca DOM ZDRAVLjA IVANjICA,  donosim
 
 
ODLUKU O DODELI UGOVORA
U otvorenom postupku javne nabavke broj 10/2016 za javnu nabavku radova: Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica
 
 
Zaključiti ugovor o javnoj nabavci radova: Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica, sa ponuđačem ZANATSKA ZADRUGA „CMP“ UŽICE, koji je naznačen pod tačkom 7)  ove Odluke.
 
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Naručilac je dana 18.07.2016. godine doneo Odluku o pokretanju javne nabavke u otvorenom postupku ( član 32. ZJN, «SL. Glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15) broj 236.  
 
Redni broj javne nabavke 10 / 2016
 
1) Predmet javne nabavke:
 
 
Dobra
 
Usluge
 
Radovi Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica  
           
2) Procenjena vrednost javne nabavke: 23.477.686,00 RSD.
 
UKUPNA PROCENjENA VREDNOST SVIH RADOVA
Vrsta radova Iznos (bez PDV-a):
ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI 19.148.2015,00
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 1.068.830,00
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 1.863.020,00
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE,
DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA 690.480,00
MAŠINSKE INSTALACIJE 674.141,00
PROTIVPOŽARNA OPREMA 33.000,00
UKUPNA PROCENjENA VREDNOST SVIH RADOVA: 23.477.686,00
 
 
 
3) Osnovni podaci o ponuđačima:   
   
  Ukupan broj podnetih ponuda:  6
 
Naziv/ime ponuđača i adresa
Blagovremene ponude Neblagovremene ponude
1. ELKOMS BEOGRAD, Južni bulevar 144/303A /
2. Standard Invest Group Beograd, 
ul. Sezanova broj 106, 11118 Beograd /
3. RAMARK, Ul. Toplička 17, Čačak /
4. Zanatska zadruga “CMP” ul. Ljube Stojanović 3,
 31000 Užice /
5. Grupa ponudjača: Tesla sistemi doo, ul. Milentija Popović 32a, 11000 Beograd i Modular doo Ul. Nikolaja Saltikova 61 Beograd, Zemun /
6. Gradjevinar doo ul. Boška Petrović 28, Ivanjica /
 
 
4) Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđene cene tih ponuda:  /
 
5) Obrazloženje u slučaju odbijanja ponude zbog neuobičajeno niske cene
 
6) Način primene metodologije dodele pondera 
 
         Kriterijum za dodelu ugovora je  „najniža ponuđena cena“.
 
Naziv   ponuđača Ponuđena cena
Zanatska zadruga “CMP” Užice 19.632.565,00 RSD
Grupa ponudjača: Tesla sistemi doo, Beograd i Modular doo Beograd, Zemun 19.708.144,94 RSD
Ramark, doo Čačak 20.233.871,50 RSD
Standard Invest Group doo Beograd 21.494.500,52 RSD
Gradjevinar doo Ivanjica 21.999.125,50 RSD
Elkoms doo Beograd 22.778.209,10 RSD
 
 
7) Naziv ponuđača kome se dodeljuje  ugovor:
 
ZANATSKA ZADRUGA „CMP“ UŽICE
OPIS RADOVA UKUPNO:
Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica   19.632.565,00
 
 
Komisija je, posle stručne ocene ponuda primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ predložila direktoru naručioca da donese Odluku o dodeli ugovora ponuđaču ZANATSKA ZADRUGA „CMP“ UŽICE, koji je naznačen pod tačkom 7) ove Odluke.
 
O B R A Z L O Ž E Nj E
 
Uvidom u ponudu ponuđača Zanataska zadruga „CMP“, ul. Ljube Stojanović 3, Užice komisija naručioca je utvrdila da je isti ispunio sve uslove predviđene konkursnom dokumetacijom naručioca i dostavio tražene obrasce:
 
- Uvidom u obrazac 13 konkursne dokumentacije – Obrazac izjave da je ponuđač upisan u registar ponuđača, komisija naručioca je utvrdila da je izabrani ponuđač potvrdio da je upisan u registar ponuđača, a na koju okolnost je dostavio Rešenje, BNP 1691/2014 od 04.04.2014. godine izdato od strane Agencije za privredne registre. Komisija naručioce je proverom preko Matičnog broja izabranog ponuđača 07281587 u registru ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre utvrdila da je status izabranog ponuđača aktivan. Na ovaj način je izabrani ponuđač ispunio obavezne uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1, 2 i 4 ZJN-a (Sl. glasnik RS, broj 124/2014, 14/2015 i 68/2015).
 
- Uvidom u Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75 stav 2 (Sl. glasnik RS, broj 124/2014, 14/2015 i 68/2015) komisija naručioca je utvrdila da je ispunio obavezan uslov iz člana 75 stav 2 ZJN-a.
 
- Uvidom u Ugovor o zakupu kombinovane mašine za iskop i utovar JCB 4CX i teretnog vozila marke FAP 2635 KIPER od 01.08.2016. godine zaključenog između izabranog ponuđača i firme GP „STABIL-PRO“ doo, ul. Ratarska 152 Užice komisija naručioca je utvrdila da je isti ispunio dodatni uslov iz tačke 4.3 podtačka 1., a u vezi tačke 4.4 stav 1 konkursne dokumentacije koji se tiče tehničkog kapaciteta.
 
- Uvidom u izjavu izabranog ponuđača dostavljenu na memorandumu sopstvene firme komisija naručioca je utvrdila da se isti obavezao da će u momentu zaključenja ugovora angažovati minimum 20 radnika po bilo kom osnovu Zakona o radu, kao i da u momentu podnošenja ponude ima angažovanog dipl. graževinskog inženjera Sveta M. Penezić, a na koju okolnost je dostavio ugovor o delu koji je zaključio sa imenovanim dipl. građevinskim inženjerom. Komisija naručioca navodi da je u skladu sa tačkom VIII.1 stav 1 modela ugovora, članom 93 stav 1. ZJN-a, kao i 17 i 18 načelnim pravnim stavom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki izvršila proveru da li angažovani inženjer ima važeće licence kao i potvrde izdate od strane Inženjerske komore Srbije i utvrdila da imenovani dipl. graževinski inženjer Sveto M. Penezić poseduje važeće licence i to: Licencu za odgovornog izvođača radova, broj 410 C239 08 sa potvrdom za navedenu licencu izdatu od strane Inženjerske komore Srbije, broj 12-02/211967 od 23.02.2016. godine kojom je potvrđeno da je izmirio obaveze Komori sa 14.02.2017. godine, kao i Licencu za odgovornog projektanta, broj Licence 310 F822 08 sa potvrdom za navedenu licencu izdatu od strane Inženjerske komore Srbije da je izmirio obavezu plaćanja članarine komori zaključno sa 14.02.2017. godine. Iz navedenog je utvrđeno da je izabrani ponuđač ispunio dodatni uslov iz člana 4.3 podtačka 2, a u vezi tačke 4.4 stav 2 koji se tiče kadrovskog kapaciteta.
 
- Obrazac 14 – Izjava ponuđača o obilasku lokacije za izvođenje predmetnih radova overen i potpisan na način propisan konkursnom dokumentacijom  naručioca
 
- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi, izjave o ispunjenosti obaveznih uslova, obrazac 12, obrazac 9, obrazac 8 – model ugovora, obrazac 7, obrazac 2, obrazac 1.
 
Komisija naručioca konstatuje da su u ponudi izabranog ponuđača postojale računske greške na koju okolnost je komisija naručioca zatražila saglasnost na tako ispravljene iznose dopisom broj 236/5-1/1 od 22.08.2016.g odine (u delu zemljanih radova za stablo prečnika do 30cm navedeno 10.000,00 dinara, a množenjem jedinične cene od 2.000,00 dinara sa 10 komada treba da stoji cena od 20.000,00 dinara, tako da ukupna vrednost zemljanih radova treba da bude 506.900,00 dinara, da je pogrešno sabrana ukupnu vrednost betonskih i betonsko armiranih radova tako što je ista uvećana za 50,00 dinara i vrednost istih treba da bude 3.368.470,00 dinara, da je u delu razni radovi pogrešno uneta vrednost 140.140,00 dinara za kolone spuštenih plafona tip „dampa“, jer množenjem ponuđene cene sa m2 dobija se iznos od 140.000,00 dinara. Naručilac napominje da je iznos ukupnih raznih radova pravilno dobijen i da je isti dobijen sabiranjem sa iznosima od 140.000,00 dinara, tako da naručilac pretpostavlja da je omaškom unet iznos od 140.140,00 dinara. Usled navedenih obračunskih grešaka ukupna vrednost arhitektonsko građevinskih radova A+B treba da glasi na iznos : 16.090.540,00 dinara, da je u delu hidrotehničke instalacije pod rimskim brojem II) Kanalizacija za cevi Ø50 čiji obraun je po m1, množenjem 25h620 dobija se iznos 15.500,00 dinara, a ne iznos koji je unet od 31.000,00 dinara, tako da ukupna vrednost sanitatrnog vodovoda treba da bude 122.800,00 dinara. Usled navedene obračunske greške ukupna vrednost hidrotehničkih instalacija treba da bude 651.050,00 dinara. Ispravkom napred navedenih obračunskih grešaka ukupna ponuđena vrednost svih radova treba da bude 19.632.565,00 dinara, dakle 6.050,00 dinara manje od vrednosti koja je navedena u ponudi). Izabrani ponuđač je dostavio pisanu saglasnost zavedenu kod naručioca pod brojem 236/5-1/1-1 od 22.08.2016. godine, te su se time stekli uslovi da se istom dodeli ugovor.
 
 
Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.
 
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Ponuđači, nezadovoljni Odlukom o dodeli ugovora, mogu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 ( deset) dana od dana objavljivanja Odluke na Portalu javnih nabavki.
 
 
DIREKTOR
dr Sretina Stojanović
 
 
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica